Saturday, 07/12/2019 - 01:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Tổ chuyên môn

 • Nguyễn Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV: Công nghệ
  • Điện thoại:
   0914188246
  • Email:
   nguyenthithuysp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915718123
  • Email:
   nguyetct82@gmail.com
 • Lê Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDCD - Anh - Công nghệ
  • Điện thoại:
   0941393272
  • Email:
   lvdung1978@gmail.com
 • Phùng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội, Bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0945222091
  • Email:
   phungthanhhaimt@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0945706060
  • Email:
   tuanorganvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919276115
  • Email:
   nguyenthithuydthvlqt@gmail.com
 • Nguyễn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TDTT - Âm nhạc - Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0914131595
  • Email:
   hiennguyen178@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý - Hoá - Sinh
  • Điện thoại:
   0915322005
  • Email:
   tuan_ta@qtttc.edu.vn
 • Võ Văn Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682703790
  • Email:
   vovanmenthcs@gmail.com
 • Lê Đình Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0985468241
  • Email:
   saobangdivang@gmail.com