Saturday, 07/12/2019 - 02:04|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Tổ văn phòng

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0945770459
  • Email:
   thamtvct@gmail.com
 • Phan Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   01676722174
  • Email:
   phuongvp123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0942676565
  • Email:
   thanhktvt83@gmail.com